Kaiden Shihan Zenon Liszkiewicz

San Dai Kichu
6 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Kaiden Shihan Wojciech Burkot

San Dai Kichu
5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Kaiden Shihan Ryszard Hodiak

San Dai Kichu
5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Kaiden Shihan Marek Pardyak

San Dai Kichu
5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Kaiden Shihan Marcin Kalinowski

San Dai Kichu
5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Kaiden Shihan Piotr Jaskólski


5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Kaiden Shihan Sławomir Wąsek


5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Klaudia Skocz-Nowakowska


4 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Sylwia Liszkiewicz


4 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Tomasz Horodecki

4 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Wojciech Kogut

4 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Mihai Pora

4 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Michał Jakóbczyk

4 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Tomasz Lenik

4 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Svietlana Zakharchuk

4 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Paweł Rospond

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Krzyszrof Lach

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Paweł Kawaler

2 dan Okuyama Ryu Aiki Jujutsu


Grey color - students which currently not practice

Piotr Luberda

3 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Michał Zborowski

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Jadwiga Burkot

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Marcin Nowak

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Mariusz Żądło

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Maciej Kosieniak

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Dominik Nowakowski

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Marcin Stopa

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Tomasz Smoleń

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Magdalena Dobosz

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Waldemar Starzec

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Witold Osada

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Piotr Brandys

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Szymon Brandys

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Anna Jagodzińska

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Szymon Bogusz

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Tomasz Czyż

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Przemysław Sypka

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Agnieszka Malczewska

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Dariusz Stopiński

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Jarosław Golda

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Jerzy Filipczuk

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Jerzy Kowynia

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu