Kaiden Shihan Zenon Liszkiewicz

San Dai Kichu 6 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Kaiden Shihan Wojciech Burkot

San Dai Kichu 5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Kaiden Shihan Ryszard Hodiak

San Dai Kichu 5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Kaiden Shihan Marek Pardyak

San Dai Kichu 5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Kaiden Shihan Marcin Kalinowski

5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Renshi Shihan Piotr Jaskólski

5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Renshi Shihan Sławomir Wąsek

5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Klaudia Skocz-Nowakowska

4 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Jadwiga Burkot

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Tomasz Horodecki

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Wojciech Kogut

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Michał Zborowski

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Mariusz Żądło

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Sylwia Liszkiewicz

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Marcin Nowak

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Michał Jakóbczyk

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Maciej Kosieniak

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Mihai Pora

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Tomasz Lenik

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Svietlana Zakharchuk

2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Paweł Rospond

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Magdalena Dobosz

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Waldemar Starzec

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Witold Osada

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Tomasz Smoleń

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Piotr Brandys

1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu